Numbers in English (Ọnụ Ọgụgụ)

Numbers in English (Ọnụ Ọgụgụ)

1. one – Otu.                          
2. two – Abụo
3. three – Atọ
4. Four – Anọ
5. Five. – Ise
6. Six – Isii
7. Seven – Isaa
8. Asatọ – Asatọ
9. Nine – Iteghete
10. Ten – iri
11. Eleven – iri na otu
12.Twelve – iri na abụo
13. Thirteen – iri na atọ
14. Fourteen – iri na anọ
15. Fifteen – iri na ise
16. Sixteen – iri na isii
17. Seventeen – iri na asaa
18. Eighteen – iri na asatọ
19. Nineteen – iri na iteghete
20. Twenty – iri abụo
21. Twenty one – iri abụo na otu
22. Twenty  two – iri abụo na abụa
23. Twenty three – iri abụo na atọ
24. Twenty four – iri abụo na anọ
25.Twenty five – iri abụo na ise
26.Twenty six – iri abụo na isii
27.Twenty seven – iri abụo na asaa
28.Twenty eight – iri abụo na asatọ
29.Twenty nine – iri abụo na iteghete
30. Thirty – iri atọ
31. Thirty one – iri atọ  na otu
32.Thirty two – iri atọ  na abụọ
33.Thirty three – iri atọ  na atọ
34.Thirty four – iri atọ  na anọ
35.Thirty five – iri atọ  na ise
36.Thirty six – iri atọ  na isii
37. Thirty seven – iri atọ  na asaa
38.Thirty eight – iri atọ  na asatọ
39.Thirty nine – iri atọ  na iteghete
40.forty – iri anọ
41.forty one – Ịrị anọ na otu
42. Forty two – Ịrị anọ na abụọ
43.forty three – Ịrị anọ na atọ
44.forty four – Ịrị anọ na anọ
49.forty five – Ịrị anọ na ise
46.forty six – Ịrị anọ na isii
47.forty seven – Ịrị anọ na asaa
48.forty eight – Ịrị anọ na asatọ
49.forty nine – Ịrị anọ na iteghete
50.fifty – Ịrị ise
51..fifty one – Ịrị ise na otu
52..fifty two – Ịrị ise na abụo
53. fifty three – Ịrị ise na atọ
54. fifty four – Ịrị ise na anọ
55.fifty  five – Ịrị ise na ise
56. fifty six – Ịrị ise na isi
57. fifty seven – Ịrị ise na asaa
58.fifty eight – Ịrị ise na asatọ
59.fifty nine – Ịrị ise na iteghete
60.sixty – Ịrị isii

Comments are closed.